• Regulamin

 Przed zakupami prosimy o zapoznanie się z poniższym REGULAMINEM

Regulamin Sklepu internetowego działającego na stronie www.babadu.pl

 1. Pojęcia
  Sklep - sklep internetowy Babadu działający na stronie www.babadu.pl
  Kupujący – osoba zamawiająca produkty za pośrednictwem Sklepu.
  Konsument - za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (za art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego)
  Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający w szczególności zasady korzystania przez Kupujących ze sklepu internetowego www.babadu.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Informacje ogólne
  1. Właścicielem, operatorem i administratorem Sklepu jest Katarzyna Gnat, ul. Irzykowskiego 2/12, 01-317 Warszawa prowadząca sprzedaż nierejestrowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców. Produkty oferowane na stronie są autorskimi koncepcjami, rękodziełem. 
  2. Dane kontaktowe Sklepu:
  • E-mail: kontakt@babadu.pl
  • Telefon: 660 458 278 dostępny w dni robocze od 8.00 do 20.00
  • Adres do korespondencji: ul. Irzykowskiego 2/12, 01-317 Warszawa.

  3. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie dostępnym na stronie www.babadu.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu poprzez udostępnienie i wyeksponowanie zmienianych zapisów oraz ich nowej treści na stronie głównej Sklepu co najmniej 14 dni przed datą wprowadzenia zmian. Regulamin o nowej treści będzie obowiązywać po upływie 14 dni od daty udostępnienia wykazu zmian.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
  6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3.  Składanie zamówienia
  7. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.babadu.pl. Strona jest dostępna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu. W takim przypadku informacja dotycząca ponownego uruchomienia Sklepu znajdować się będzie na stronie www.babadu.pl Przerwa techniczna w funkcjonowaniu Sklepu pozostaje bez wpływu na realizację złożonych zamówień. Zamówienia można składać również w formie telefonicznej pod numerem telefonu 660 458 278 lub przez e-mail: kontakt@babadu.pl
  8. W kwestii zamówień hurtowych lub zamówień przekraczających w zakresie wybranego produktu zasoby Sklepu prosimy o kontakt z obsługą Sklepu.
  9. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
  10. Wszystkie ceny towarów i usług transportowych oferowanych w Sklepie są cenami brutto. Ceny wyrażone są w złotych polskich.
  11. Ceny przedstawione przy produktach nie uwzględniają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki ponosi Kupujący.
  12. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany ofert towarów
  • wprowadzania do oferty Sklepu nowych produktów
  • wycofywania produktów z oferty Sklepu
  • przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w trakcie ich trwania.
  13. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący zawiera ze Sklepem umowę kupna, przedmiotem której są zamawiane produkty. Potwierdzeniem sprzedaży jest e-mail z danymi płatności oraz zamówionym towarem.

  14. Umowa kupna-sprzedaży towarów jest zawierana zgodnie z prawem polskim. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej (sąd miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego), a w przypadku gdy powództwo wytaczane jest przez Konsumenta sądem właściwym może być także sąd miejsca wykonania umowy. Jeżeli przedsiębiorca (tj. Sklep) jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia. Odsyłamy również konsumentów do platformy ODR (Online Dispute Resolution) stanowiącej źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów na tle umów zawartych przez Internet (http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  15. Produkty oferowane przez Sklep są produktami fabrycznie nowymi. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
  16. Sprzedażą promocyjną objęta jest każdorazowo ograniczona pula towarów. Zamówienia na nie realizuje się zgodnie z kolejnością wpływania potwierdzeń zamówień, aż do wyczerpania puli towarów objętych promocyjną sprzedażą.
  17. Kupujący ma prawo zarówno do anulowania zamówienia, jak i do wprowadzania w nim zmian do momentu wysłania lub wydania zamówionych towarów. Czynności anulowania lub zmiany zamówienia można dokonać w formie e-maila, wysłanego na adres: kontakt@babadu.pl (konieczne jest podanie danych osobowych i numeru zamówienia) oraz telefonicznie 660 458 278. Zwrot zapłaty za zamówienie anulowane lub zmienione, a opłacone “z góry”, odbędzie się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, na podane przez Kupującego konto, przekazem pocztowym, lub przy płatności kartą w drodze uznania rachunku karty. Nie można zmienić ani anulować zamówienia, które zostało już wysłane. Możliwy jest natomiast zwrot zakupionego towaru zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale “Zwroty i Reklamacje”.
  18. W chwili obecnej za pośrednictwem Sklepu realizowane są wyłącznie zamówienia z dostawą na terenie Polski. W kwestii zamówień zagranicznych prosimy o kontakt z obsługą Sklepu – będą one traktowane indywidualnie, z indywidualną wyceną transportu.
  19. Status zamówienia można sprawdzić w następujący sposób:
  • Dzwoniąc do obsługi Sklepu pod numer 660 458 278 w dni robocze od 8:00 do 18:00.
  • Logując się do osobistego konta Kupującego na stronie Sklepu (panel użytkownika → transakcje). Usługa ta dostępna jest wyłącznie dla Kupujących, którzy zarejestrowali się w systemie.
  20. Szczegółowa ścieżka zamawiania w Sklepie:
  • Zamówienia składane są na stronie Sklepu www.babadu.pl
  21. Wybrany przez Kupującego tryb zamówienia, w tym ceny, transport, sposób płatności są wiążące do czasu dostarczenia Kupującemu zamówionego towaru
  22. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, jeżeli zamówione produkty są dostępne w magazynie. Każdy produkt jest wykonywany zaraz po zamówieniu przez klienta. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i ma możliwość podjęcia decyzji o dalszych losach zamówienia, tj:
  • Realizacji częściowej 
  • Uzupełnieniu zamówienia o inne produkty 
  • Wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację zamówienia 
  • Anulowaniu zamówienia w całości
  23. Dostępność poszczególnych produktów oferowanych w Sklepie jest zmienna i podlega aktualizacji.
  24. Kompletacja i realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze i trwa standardowo 48h, a w wyjątkowych przypadkach 72h, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 24, i rozpoczyna się w momencie wpływu środków na rachunek PKO BP 16 1020 2629 0000 9402 0272 1199
  25. O jakichkolwiek ewentualnych opóźnieniach w realizacji zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub mailowo przez obsługę Sklepu.
  26. Sklep realizuje i wysyła zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku. Sklep zastrzega sobie również prawo wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Sklepu, co pozostaje bez wpływu na realizację złożonych zamówień. W takim przypadku informacja dotycząca ponownego uruchomienia Sklepu znajdować się będzie na stronie www.babadu.pl.
  27. Sklep może odstąpić od realizacji zamówienia w przypadku braku wpłaty określonej kwoty pieniężnej na konto bankowe, trwające dłużej niż 72h od momentu złożenia zamówienia.

 4.  Odbiór lub dostawa
  28. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Skompletowane zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Sklepu lub zostaje ono wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  29. Odbiór osobisty zamówienia odbywa się w siedzibie sklepu po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny przez kontakt telefoniczny pod numerem 660 458 278. O tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru, Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową. Zamówienie będzie każdorazowo gotowe do odbioru najpóźniej na drugi dzień roboczy następujący po dniu potwierdzenia złożenia zamówienia. Wcześniejszy odbiór można uzgodnić mailowo lub telefonicznie pod numerem 660 458 278 w dni robocze od 8,00 do 18.00. W siedzibie Sklepu stacjonarnego odebrać można zamówienia internetowe opłacone z góry przelewem lub płatnością elektroniczną
  30. Czas dostawy i godzina dostarczenia przesyłki są uzależnione od wybranego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę (kurier InPost, Paczkomaty InPost, kurier ) i podlega regulaminom tychże firm (dostępne na stronach www). W przypadku usługi kurierskiej przewidywany termin doręczenia paczki to 2-3 dni robocze.
  31. Wysyłka jest realizowana w dniu roboczym, w którym zamówienie zostało skompletowane po uprzednim wniesieniu opłaty za zamówienie oraz przesyłkę.
  32. Termin otrzymania przesyłki Kupujący może ustalić sumując czas realizacji zamówienia przez Sklep oraz czas dostawy firmy kurierskiej.
  33. Zamówiony towar wysyłany jest na adres dostawy podany w zamówieniu.
  34. Koszt dostawy ponosi Kupujący

 5.  Płatności
  35. W Sklepie dopuszczalne są następujące formy płatności:
  • Płatność przelewem bankowym na konto administratora Sklepu.
  • Płatność gotówką przy odbiorze własnym
  36. Dane do przelewu bankowego na konto administratora Sklepu:

  PKO BP 16 1020 2629 0000 9402 0272 1199
  Katarzyna Gnat ul. Irzykowskiego 2/12, 01-317 Warszawa

  Jako tytuł przelewu proszę podać numer zamówienia otrzymany w potwierdzeniu zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego (lub nazwę firmy). Regulaminowy czas na realizację przelewu to 7 dni roboczych.

 6.  Zwroty i reklamacje

   ODSTĄPIENIE OD UMOWY 


  37. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może on w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt 43 i 44 Regulaminu.
  38. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że zdecydował się je ponieść Sklep. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  39. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
  40. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy (tj. Sklepowi) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 
  • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca (tj. Sklep) wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  41. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  Zwracany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas jego transportu. Do przesyłki prosimy załączyć oryginalną fakturę VAT oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar należy przesłać na adres: Katarzyna Gnat ul. Irzykowskiego 2/12, 01-317 Warszawa. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z zastrzeżeniem pkt 44 Regulaminu). Jeżeli jednak Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  42. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  43. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  REKLAMACJE

  44. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
  45. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodności z umową zakupionego towaru w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.
  46. Kupujący może składać reklamacje w formie pisemnej na adres: Katarzyna Gnat ul. Irzykowskiego 2/12, 01-317 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@babadu.pl
  47. Obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy: 
  • jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
  • jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. 
  • obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 
  • Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  48. Żądanie wymiany rzeczy albo usunięcia wady 
  • jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. 
  • Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. 
  • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
  49. Sklep w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do nadesłanych reklamacji i poinformuje Kupującego o sposobie ich załatwienia.
  50. Prosimy o sprawdzenie w chwili odbioru przesyłki, czy opakowanie nie jest uszkodzone, czy jest zabezpieczone taśmą czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jego wcześniejszego otwierania. Zalecamy też sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera lub listonosza, a w szczególności w przypadku zauważenia śladów naruszenia / uszkodzenia opakowania. Prosimy o jak najszybsze poinformowanie Sklepu o uszkodzonej przesyłce. Celem udokumentowania reklamacji w zakresie uszkodzeń towaru podczas transportu wskazanym jest dołączenie do reklamacji protokołu spisanego w obecności i przy udziale doręczyciela.
  51. Do korzystania ze Sklepu internetowego potrzebne są:
  • komputer PC z systemem operacyjnym i dostępem do sieci Internet, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej 
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego www.babadu.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
  Kupujący zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 7.  Polityka prywatności
  52. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe Kupujących są przechowywane w bazie danych Sklepu, której administratorem jest Katarzyna Gnat ul. Irzykowskiego 2/12, 01-317 Warszawa. Dane te są zbierane, przechowywane i przetwarzane wyłącznie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Zachowane są przy tym wymogi zabezpieczenia danych określone w ustawie o ochronie danych osobowych.
  53. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

 8.  Prawa autorskie

  54. Wszelkie teksty i zdjęcia zawarte na stronach Sklepu są wyłączną własnością administratora sklepu i podlegają prawu autorskiemu. Kopiowanie i użytkowanie tychże wymaga zgody autora. Naruszenie ww. praw autorskich będzie skutkować sankcjami przewidzianymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Pytania i uwagi do regulaminu prosimy kierować na adres: kontakt@babadu.pl.